U KRAGUJEVCU ODRŽAN DRUGI NAUČNI SKUP POVODOM SVETSKOG DANA IMUNOLOGIJE

Društvo Grad

U plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka danas je održan drugi naučni sastanak Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija, a povodom Svetskog dana imunologije. Cilj sastanka je da omogući forum koji bi stimulisao saradnju sa srodnim naučnim ustanovama u Srbiji kao i sa drugim istraživačkim grupama našeg Fakulteta i Univerziteta. Drugi, ne manje važan cilj je da prikaže rezultate naučnih istraživanja u Centru i drugim naučno-istraživačkim ustanovama.

Na skupu su, kako je istakao prof.dr Ivan Jovanović, predstavljeni rezultati koji su publikovani u vrhunskim međunarodnim časopsima iz oblasti imunologije, onkologije i regenerativne medicine. Ovo je bila prilika da se prikažu i najnoviji rezultati koji do sada nisu publikovani. 15 predavača je prezentovalo svoje rezultate a još 20-ak je svoje rezultate predstavilo u okviru poster sesija. Skup je imao nacionalni karakter pa su svoje rezultate u ovim oblastima predstavili i Vojnomedicinska akademija u Beogradu, Medicinski fakultet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja u Beogradu, Institut za biološka istraživanja u Beogradu.

Prethodne godine u Centru za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Fakulteta medicinskih nauka (koji ima status centra izuzetnih vrednosti) istraživanja je sprovodilo 9 profesora ,tri docenta i desetine mlađih istraživača i doktoranada, a u okviru: 3 međunarodna; 6 projekata Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj; 3 makro i 19 junior projekata Fakulteta medicinskih nauka.Ova grupa istraživača je u periodu od godinu dana objavila 29 M20 i 6 M51 publikacija. U istom periodu u Centru je urađeno i odbranjeno 7 doktorskih disertacija.

Centar već godinama uspešno doprinosi razvoju nauke i stvaranju kadrova Fakulteta medicinskih nauka kroz saradnju sa velikim brojem nastavnika i saradnika koji sada uspešno rade i diseminuju naučnu misao i metod u okviru katedri za: imunologiju, onkologiju, genetiku, hirurgiju, stomatologiju, infektivne bolesti, biohemiju, patološku anatomiju, histologiju i embriologiju, patološku fiziologiju, psihijatriju, internu medicinu, otorinolaringologiju. Šef katedre za imunologiju, infekcije i inflamaciju prof.dr Nebojša Arsenijević rekao je da se u okviru istraživanja došlo do saznanja u kakvim sve zapaljenskim bolestima matične ćelije učestvuju i na koji način moduliraju zapaljenski odgovor organizma. ”Radilo se dosta i na modelima sistemskih bolesti kao što su Kronova bolest, multipl skleroza i po prvi put su svetu saopštene neke informacije baš iz našeg centra i iz Kragujevca”, istakao je Arsenijević. Ispred VMA u Beogradu skup je podržao dr Miodrag Jocić koji je istakao da naše dve institucije imaju veoma blisku saradnju, zajedničke projeke i radove i dodao da veliki broj doktora medicine sa VMA postdiplomske studije je završilo ili završava upravo na FMN u Kragujevcu.

Nastavnici Centra su u protekloj deceniji bili dominantni predavači na četiri izborna područja u okviru Doktorske škole (Doktorskih akademskih studija). Tako su u Centru sprovođena i istraživanja za doktorske disertacije u okviru sledećih izbornih područja: Onkologija; Imunologija, infekcija i inflamacija; Matične ćelije u biomedicinskim naukama; Istraživanja u stomatologiji.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *