U ponedeljak se završava konkurs za direktora JKP Šumadija

Grad

Kako Glas Šumadije saznaje do nedelje (6. jun) u podne pristigla je jedna prijava koju je podneo nekadašnji direktor JKP „Čistoća“ Dejan Raonić.

Isti izvor kaže da su kandidature najavili još Nikola Spasić, koji je jedno vreme bio direktor JKP „Groblja“, zatim Milun Petković, pa Slavoljub Jelić, dugogodišnji direktor Javnog stambenog preduzeća. Portal InfoKg je objavio da je gotovo izvesno da će novi direktor tog kragujevačkog javnog komunalnog preduzeća biti Marko Vujnović, sadašnji direktor Slobodne zone Šumadija.

Vujnović, piše InfoKg, ne ispunjava uslov da je tri godine radio na poslovima koji su povezani sa delatnošću preduzeća za čije se rukovodeće mesto kandiduje, ali ne bi bilo prvi put da JKP Šumadija dobije direktora koji ne ispunjava jedan od zakonom propisanih uslova. Naime, i Nemanja Dimitrijević, kome mandat ističe 28. juna, nije ispunjavao isti uslov, zbog čega Dejan Raonić već godinama vodi sudske sporove.

Ko god bude izabran za direktora JKP Šumadija, već sada je jasno da će to biti politička odluka po volji Srpske napredne stranke u Kragujevcu. Zanimljivo je i da su svi (mogući) kandidati članovi stranaka vladajuće koalicije: Dejan Raonić – SPAS, Nikola Spasić – SDPS Rasima Ljajića, Milun Petković – SNS…

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19), члана 2. став
Одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је
оснивач град Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број 41/16) и члана 40.
став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број
8/19), на седници, одржаној дана ________2021. године, донела је
О Д Л У К У
о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац
Члан 1.
Покреће се поступак за спровођење Јавног конкурса за избор директора јавног
комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу ул.
Индустријска број 12. (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Члан 2.
Скупштина града Крагујевца утврђује и оглашава текст јавног конкурса за
избор директора Јавног предузећа (у даљем тексту: јавни конкурс).
Оглас о јавном конкурсу за избог директора Јавног предузећа саставни је део
ове одлуке.
Члан 3.
Рок за објављивање Огласа о јавном конкурсу не може бити дужи од осам дана
од дана доношења ове одлуке.
Оглас о Јавном конкурсу објавити у “Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу града Каргујевца“, најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на званичној интернет
презентацији града Крагујевца www.kragujevac.rs (на страници: Е-услуге- конкурси и
огласи), уз навођење дана када је оглас објављен у “Службеном гласнику Републике
Србије “.
Члан 4.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач град Крагујевац, у складу са Законом o јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16) и
Одлуком о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је
оснивач град Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број 41/16).
Члан 5.
Одлука се објављује у “Службеном листу града Крагујевца“.

VI Услови за именовање директора :

 • да је пунолетан и пословно способан;
 • да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
  четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
  бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
  академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 • да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
  образовање из алинеје 2. овог члана;
  7
 • да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
  пословима јавног предузећа;
 • да познаје област корпоративног управљања;
 • да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 • да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
  вршењу функције у органу политичке странке;
 • да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
  кривична дела, и то:
  1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
  2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
  3) обавезно лечење наркомана;
  4) обавезно лечење алкохоличара;
  5) забрана вршења позива, делатности и дужности
  VII Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном
  поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и
  усменом провером, односно на други одговарајући начин у складу са Законом о јавним
  предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19), Уредбом о мерилима
  за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16) и Одлуком о
  начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град
  Крагујевца ( “Службени лист града Крагујевца“, број 41/16).
  VIII Пријава на јавни конкурс⃰ садржи:
 • име и презиме кандидата;
 • датум и место рођења;
 • адресу становања, контакт телефон и адресу елактронске поште;
 • податке о образовању;
 • податке о врсти и дужини радног искуства;
 • податке о познавању корпоративног управљања и
 • податке о посебним областима знања.
  Уз пријаву, са личном и радном биографијом, прилажу се докази о испуњености услова
  у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника и то:
 1. Извод из матичне књиге рођених ⃰⃰;
 2. Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног Центра за
  социјални рад);
 3. Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан
  објављивања јавноg конкурсa у “Службеном гласнику РС“) ⃰⃰;
 4. Диплома о стеченом високом образовању;
 5. Исправе којима се доказује радно искуство, од најмање пет година, на пословима
  за које се захтева високо образовање;
 6. Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са
  пословима јавног предузећа, од најмање три године;
 7. Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 8. Изјава кандидата да није члан органа политичке странке, односно да му је
  одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке –оверена код јавног
  бележника ⃰;
 9. Уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од
  најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у
  складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
  1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
  2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
  3) обавезно лечење наркомана,
  4) обавезно лечење алкохоличара;
  5) забрана вршења позива, делатности и дужности;
 10. Доказ –документ да познаје област корпоративног управљања;
 11. Обавештење о обради личних података / Сагласност за обраду личних података ⃰.
Tagovi:

7 komentara

 1. Kadrovsko divljanje u Kragujevcu se nastavlja. Ovaj omladinac Marko, osim što ne ispunjava zakonske uslove za kandidaturu, je izgleda i neki Dašićev rođak (brat ili šta li već). Nastavlja se praksa koju je uveo Radomir Nikolić da se na odgovorne funkcije u lokalnoj upravi i kragujevačkim javnim preduzećima imenuju kumovi, svastike, braća, sestre i drugarići vladajuće dinastije Nikolić. U ovoj fazi se izgleda prelazi na zbrinjavanje rođaka i prijatelja kuma Dašića. Pa da li su svih 14000 članova SNS u Kragujevcu (kažu u stranci da ih toliko ima) samo nesposobni i polupismeni likovi ili tu ima i sposobnih, časnih i poštenih ljudi koji će konačno dignuti svoj glas protiv grubog nepotizma i očiglednog višegodišnjeg iživljavanja naprednjačkih lokalnih funkcionera. I to ne samo u kadrovskom već i u svakom drugom smislu. Na sve ovo bi konačno morao da reaguje i Vučić za koga kažu da zna šta se događa i u seoskim mesnim zajednicama a kamoli u četvrtom gradu po veličini u Srbiji. Ili i on sve ovo odobrava?

 2. Pravo i pravda u Kragujevcu odavno ne postoje. Retko kad sudije (kada su u pitanju procesi protiv naprednjačkih funkcionera) donose presude u skladu sa zakonom, i u najvećem broju slučajeva su to presude na štetu onih koji tuže. Ova presuda Višeg suda o poništavanju imenovanja Nemanje Dimitrijevića na mesto direktora JKP Šumadija (zbog neispunjavanja zakonskih uslova za kandidaturu) je bila presedan, jer je sudija na tom predmetu skupio dovoljno snage i hrabrosti da ispoštuje slovo zakona. Ovde su prevagnuli profesionalizam i sudijska nepristrasnost u tumačenju zakona, u odnosu na strah od kragujevačke naprednjačke partijske mašinerije kojoj je zakon u goloj sili i šikaniranju ljudi koji drugačije misle. Kada kažem mašinerija, tu pre svega mislim na klan Nikolića koji već godinama vlada gradom kao svojim feudalnim imanjem, a građane tretira kao raju kojoj može da radi šta god poželi.

 3. Nije bitna partijska pripadnost. Bitno je da li neko ispunjava zakonske uslove za izbor direktora javnog preduzeća i da li ima znanja i iskustva za obavljanje tih poslova. Očigledno je da ovaj dečkić Marko ne ispunjava nijedan od pomenutih uslova. To samo pokazuje da lokalna vlast nije dorasla da vodi grad i da naprednjaci nemaju ozbiljne kadrove za direktore gradskih javnih preduzeća kao što je npr. JKP Šumadija. Ili možda imaju ali oni ne mogu doći do izražaja zbog raznoraznih kumova, svastika, pašenoga itd., čija je jedina „profesionalna“ referenca to što su u rođačkim i kumovskim vezama sa porodicom Nikolić.

 4. Док они „бирају“ директора, ми се погушисмо од поленске алергије, прескачемо шприцеве по улицама и паркинзима, а ускоро ће и змије и пацови да крену. Вучићу, реагуј, јер изгледа да без тебе ништа не може у овој земљи. Или макар пошаљите мало полицију да хапси и по Крагујевцу за мутне радње грађевинске мафије, па да видимо која ће то имена да испливају. Да видимо како се на некадашњој градској имовини расадника Зеленила сада прави стамбени комплекс и ко га прави. Да сазнамо зашто је морала да се прави подземна гаража код Тржнице и ко планира изградњу у њеној непосредној близини, за шта је неопходно да се обезбеде – гле чуда – паркинг места…

 5. Дашић је одлучан да промени оне који не испуњавају законске услове и то успешно ради. Следеће предузеће које је на реду је https://urbanizam.rs/%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80/ јер је и тамо проблем са биографијом која не сме ни да се постави на сајт због проблема са дипломом !

  1. Očigledno imate kompleks, ili Vam smeta osoba koja je za 5 meseci uspela da vrati milionski dug i ugovori nove poslove, uz kvalitet i kvantitet i pre svega zakonitost u radu. Ne brinite, Vama i sličnima, u inat, a inat je čudo, po isteku funkcije vd direktora, podneće Izveštaj o radu, ali i kandidaturu za direktora JP „Urbanizam“…i biće izabrana, a ne tamo neki Dunčić, Ćirić, Rudnik i sl. koji su gledali samo svoj interes i unazadili firmu i urbanizam Kragujevca. A da, gospođa je diplomirani inženjer arhitekture više od 22 godine. Zadovoljni!?!

 6. Imaš ti Dašiću među pomenutim (i nepomenutim) kandidatima žestoke profesionalce u svom poslu, ljude koji ispunjavaju sve zakonske uslove i imaju ogromno iskustvo u organizovanju i upravljanju komunalnim sistemima. Izgleda da je problem u tome što ne ispunjavaju glavni uslov, a taj je da nisu nečiji kumovi, braća, pašenozi, svastike, drugari…Valjda je to, još od Radomira Nikolića, postala glavna „referenca“ pri izboru za mesto direktora u bilo kom gradskom javnom preduzeću ili ustanovi. Čini mi se da u tom slučaju čak ne moraju da budu ni članovi SNS (za neupućene treba reći da obaveza članstva u stranci nije pomenuta u konkursnoj dokumentaciji jer se verovatno podrazumeva).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.