U Rači samo vlast u trci za Skupštinu opštine

Izbori 2023 naslov Politika

Poslednjeg dana novembra Opštinska izborna komisija je odbila da proglasi izbornu listu RAČA PROTIV NASILJA, Narodni pokret Srbije, Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka i Novo lice Srbije.

Kao razloge za odbijanje liste navode se da je „naveden pogrešan naziv podnosioca liste“, da je za kandidata pod rednim brojem 6, Tomislava Veljkovića, u delu u kome se upisuje stranačka pripadnost, upisano da je on „nestranački kandidat“, da je „prepravljen“ član 3. koalicionog sporazuma…

Tako će na izborima za odbornike u Rači naći dve izborne liste: Aleksandar Vučić – Rača ne sme da stane i Ivica Dačić – Premijer Srbije.

Lista RAČA PROTIV NASILJA, Narodni pokret Srbije, Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka i Novo lice Srbije uputila je prigovor na Rešenje Opštinske izborne komisije u kome se navodi izreka rešenja nerazumljiva, pogrešna primena zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje…

Donisimo prigovor koalicije RAČA PROTIV NASILJA, Narodni pokret Srbije, Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka i Novo lice Srbije:

Против Решења Општинске изборне комисије  Општине Рач, Бр. 013-99/2023-I-04 од 30.11.2023. године, , благовремено подносим

П Р И Г О В О Р

Којим побијам решење Општинске изборне комисије  , због тога што је изрека решења неразумљива, решење донето уз повреду закона и уз погрешно и непотпуно утврђено чињнеично стање

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Побијаним решењем Општинске изборне комисије Рача одбила је проглашење  изборна листа “ РАЧА ПРОТИВ НАСИЉА , Народни покрет Србије, Странка слободе и правде, , Демократска странка и Ново лице Србије , коју је општинској изборној комисији  Општине Рача ,  дана 26.11.2023. године у 23,58 часова, поднела  “ Коалиција Народни покрет Србије, Странка слободе и правде, , Демократска странка и Ново лице Србије.

У образложењу побијаног решења , а у прилог побијаном решењу Општинска изборна комисија Општине Рача, наводи да је дана 24.11.2023. године, Коалиција Рача против насиља ,Народни покрет Србије, Странка слободе и правде и Ново лице Србије  поднела изборну листу која је одбачена решење ОИК  013-86/2023-I-04 од 26.11.2023. године из следећих разлога , зато што је утврдила несагласнот  назива подносиоца изборне листе у коалиционом споразуму и називу поднете изборне лсите, затим што је кандидат бр. 6 нестарначки кандидата, те да је и ручно преправљен бр. 2 у бр. 3 након закљученог коалиционог споразума. У образложењу се даље наводи да је овлашћено лице подносиоца наведене изборне листе  дана 26.11.2023. године у 22,55 часова поднела  “ Захтев за повлачење изборне листе “ у којен се одриче права на приговор  и жалбу на горе поменуто решење о одбацивању изборне листе , чиме недвосмилсено признаје законитост и правилност тог решења о одбацивању изборне листе , као и чиљњенице које су у том решењу недвосмлинео утврђене.

Решењем ОИК од 27.11.2023. године усвојен је захтев за повлачење предате изборне листе  са птратећом документацијом , утврђено је да је повучена претада листа, као и да су се  овлашћена лица одрекла права на приговор.

ОИК Рача је како се наводи у образложењу дана 26.11.2023 у 23,58 часова подносилац изборне листе Коалицијија Народни покрет Србије, Странка слободе и правде и Ново лице Србије  поднела изборну листу под истим називом РАЧА ПРОТИВ НАСИЉА , Народни покрет Србије, Странка слободе и правде, , Демократска странка и Ново лице Србије, како је уписано у основном споразуму , а у анексу уписан нов назив подносиоца изборне листе , те да је том приликом подносилац поднео непоптуну документацију, односно Коалициони споразум, анекс коалиционог споразума и и списак бирача у папирној форми и да је ОИК Закључком наложила 27.11.2023. године, отклони следеће недостатке, да достави најмање 200 писмених изјава бирача који подржавају изборну листу на обрасцу ЛИ 3, са списком бирача у електронској форми ЛИ -2 као и да достави писмене сагласности сваког кандидата да прихвата кандидатуру за одборника у СО Рача, ан прописаном обрасцу ЛИ -4 са очитаном личном картом , односно фотокопијом личне карте за сваког кандидата за одборника.

Подносилац изборне листе је како се наводи у образложењу поступио по наведеном закључку ОИК општине Рача , од 27.11.2023. године  тако што је комисији доставио тражену документацију.

ОИК је увидом у новоприложену документацију утврдила да су изјаве бирача који подржавају изборну листу  у ствари да су исте оне изајве које је подносилац преузео након решења о повлачењу првопредате листе , односно да су оверене у временском периоду  пре зајккључења горе поменутог анекса коалиционог споразума. ОИК напомиње у образложењу да су изјаве  подршке изборној листи  оверене пре ОУ Рача дана 22.11.2023. године и 23.11.2023.  када је ан правној снази био основни Коалициони споразум. По ставу ОИК сви поптиси су прикупљени и оверени пре ступањ ана правну снагу анекса коалиционог споразума те је из тог разлога ОИК донела побиајно решење.

ИЗРЕКА РЕШЕЊА ЈЕ  НЕРАЗУМЉИВА

Подносилац приговара пре свих осталих разлога истиче да је изрека  побијаног решења неразумљива.

Наиме, ОИК општине Рача  је одбијајући да прогласи   изборну листу  “ РАЧА ПРОТИВ НАСИЉА , Народни покрет Србије, Странка слободе и правде, , Демократска странка и Ново лице Србије пропустила да у складу са одредбама закона  наведе  разлог због којих се одбија проглашење исте, односно да лис у то разлози утврђени чл.77 Закона о озбору народних посланика или пак разлози  из чл. 78 ст. 2 истог закона, донсо зато што поднислца није отклонио уочене недостатке .  

Наведени недостаци у изреци побијаног решења  ОИК чине исту неразумљивом , због чега је решења као такво неодрживо у правном примету и исто мора бити укинуто.

ПОГРЕШНА ПРИМЕНА ЗАКОНА

ОИК за општину Рача приликом доношења побијаног решења је  погрешно  применила законске одредбе на које се позива.

Пре свих законски разлога , приговором истичемо да је ОИК грубо прекршила изборне законе и рокове утврђене њима за доношења решења.

Чл. 78 ст. 2 и 3 Закона о изборима народних посланика утврђени с рокови у којима је изборна комисиа обавезна да донесе решења у случају доношења закључка и отклањања и услучају да се не отклоне недостаци, изброна комисја је била дужна да донесе решење о томе у року од 24 часа. Обзиром да је овлашћено лице подносиоца дана 27.11.2023. године у 14,30 минута предала документацију по закључку ОИК од истога дана, те је несумљиво ОИК грубо прекршила императивне законске одредбе и то на штету подносиоца изброне листе, зато што није до дана 28.11.2023. године до 14,30 часова донела решење.  

Поставља се питање из којих разлога ОИК општине Рача, није донела у законом прописаном року решење.

Поступајући на овај начин ОИК општине Рача  је прекршила императивне законске одредбе утврђеним чл. 78 ст. и 3 Закона о избору народних посланика.

Такође, изрека побијаног решења је супротна  његовим разлозима , и анведени разлози су међусобно контрадикторни. У изреци решења ОИК констатује да је подносилац поступио по закључку ОИК и доставио ОИК тражену документацију, чиме су у складу са чл. 78 ст. 2 Закона о избору народних посланика били испуњени услови за проглашење ове изборне листе у  року од 24 часа однос, најкасније до 28.11.2023. године до 14,30 часова.

ПОГРЕШНО И НЕПОТПУНО УТВРЂЕНО ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

Решење ОИК општине Рача, које побијамо овим приговором је донето и уз погрешно и непотпуног утврђеног чињеничног стања.

ОИК  оштине Рача , у недостаку законом аневдених разлога за одбијање проглашења изборне листе приописаним чл. 77 Закона о избору народних посланика погрешно утврђује чињнеице које су одлучне за доношење решења о проглашењу изборне листе.

Пре свега, ОИК погрешно тумачи одредбе анекса колаиционог споразума, јер су њиме испарвљени само уочени недостааци приликом израде основног коалиционог споразума, односно да је истим исправљена техничка грешка у делу назива изборне листе тако што је из исте уклоњен само део  “ Рача против насиља “ , и грешка у једном броју, да се истим није дирало у битна лелементе коалиционог споразума које се тичи назива изборне листе, чланоица колаиције, поделе канадидата за одборника па и назива одбнорничке листе која је у претежним делу остала неизмењена и из чијег назива је самоуклоњен део који је приликом израде коалиционог споразума грешком остао.

Такође ОИК општине Рача, не утзврђује јасне и недвосмилсен чињнеице, да је подносилац изборне листе дана 27.11.2023. године, досстављајући недостајућу документацију на коју је указаном закључком ОИК у поптуности отклонила све сметање за прглашење ове изнборне лсите.

ОИК опшине Рача, не утврђује јасну чињеницу 272 бирача који су својим поптисом подржали ову изборну листу, односно да су на јасан , транспарентан начин изразили своју вољу да својим поптисом , оверениом од стране надлежног оргна подрже ову листу , са називом изборне листе коју је формирала колаиција од 4 политичке странке.

Предлажем ОИК , да обзиром на наведене разлоге, одмах по пријему приговора, исти узме у размтарње, обзиром на рокове које је утврдила РИК, а које сe односе на објављивање збирне изборне листе, рокове за предлагање чланова бирачких одбора чиме ћи омогућити регуларност предстојећих избора за одборнике општиен Рача.

Tagovi:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.